Algemene voorwaarden van dienstverlening

Jaasma de Winter Advocaten, kantoorhoudende te Amsterdam

Jaasma de Winter Advocaten
1 Jaasma de Winter Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten, die ieder voor eigen rekening en risico onder de gemeenschappelijke naam Jaasma de Winter Advocaten (hierna: Jaasma de Winter Advocaten) de advocatenpraktijk uitoefenen. Het samenwerkingsverband bestaat uit natuurlijke personen met beperkte aansprakelijkheid (praktijkvennootschappen) naar Nederlands recht.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op elke door een cliënt of door cliënten aan Jaasma de Winter Advocaten of aan een bij Jaasma de Winter Advocaten werkzame, dan wel onder de naam Jaasma de Winter Advocaten optredende of zich presenterende advocaat verstrekte opdracht, aanvullende en vervolg opdrachten daaronder mede begrepen, en zijn voorts van toepassing op elke activiteit door Jaasma de Winter Advocaten of door een advocaat als hier bedoeld verricht in opdracht van en/of ten behoeve van een cliënt of cliënten dan wel enige andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit.

2.2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder Jaasma de Winter Advocaten mede begrepen iedere individuele advocaat die bij Jaasma de Winter Advocaten werkzaam is en iedere individuele advocaat die zich presenteert of mede presenteert onder de naam Jaasma de Winter Advocaten of onder deze naam activiteiten verricht (hierna: Opdrachtnemer), en telkens wanneer in de Algemene Voorwaarden de term Jaasma de Winter Advocaten wordt gebruikt dient daaronder tevens te worden verstaan iedere individuele advocaat als hier bedoeld.

2.3. Elk beding in de Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op rechtspersoon welke behoort tot het samenwerkingsverband van Jaasma de Winter Advocaten, en op elke bestuurder van een dergelijke vennootschap of andere rechtspersoon.

2.4. Op de Algemene Voorwaarden kan een beroep gedaan worden door:
a. een cliënt van Jaasma de Winter Advocaten;
b. Jaasma de Winter Advocaten, met inachtneming van het in 2.5 van de Algemene Voorwaarden bepaalde;
c. elk persoon, die werkzaam is bij dan wel voor Jaasma de Winter Advocaten; en
d. elk persoon, die voor de uitvoering van enige opdracht door een cliënt is ingeschakeld.

2.5. Alle advocaten behoren tot Jaasma de Winter Advocaten, of die optreden of zich presenteren onder de naam Jaasma de Winter Advocaten, medewerkers van Jaasma de Winter Advocaten, de eventuele erfgenamen van deze Advocaten of hun medewerkers kunnen een beroep doen op de Algemene Voorwaarden, indien zij aansprakelijk worden gehouden wanneer zij niet langer deel uitmaken van Jaasma de Winter Advocaten of zijn opgehouden op te treden of zich te presenteren onder de naam Jaasma de Winter Advocaten, dan wel nadat zij het kantoor van Jaasma de Winter Advocaten hebben verlaten.

Opdracht
3.1. Iedere opdracht van een cliënt aan Jaasma de Winter Advocaten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door een of meer individuele advocaten.

3.2. Iedere opdracht van een cliënt aan Jaasma de Winter Advocaten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op voorwaarde en ervan uitgaande dat de Algemene Voorwaarden daarop, zonder enig voorbehoud, van toepassing zijn.

3.3. Indien ten behoeve van de dienstverlening door Jaasma de Winter Advocaten de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de behandelende advoca(a)t(en), wordt de aan Jaasma de Winter Advocaten gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot een dergelijke inschakeling te omvatten.

3.4. Indien ten behoeve van de dienstverlening door Jaasma de Winter Advocaten de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde deurwaarder (zoals bijvoorbeeld een notaris, een accountant, een belastingadviseur, octrooigemachtigde, een merkgemachtigde, een onderzoeksbureau, een vertaler of een buitenlandse advocaat enz.) zal daarover zo mogelijk met de cliënt overleg worden gevoerd. Bij het inschakelen van een derde als hier bedoeld zal door Jaasma de Winter Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

3.5. Indien een door Jaasma de Winter Advocaten ten behoeve van de dienstverlening aan een cliënt ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt of wil beperken, gaat Jaasma de Winter Advocaten er vanuit, en bedingt zo nodig hierbij, dat elke aan Jaasma de Winter Advocaten gegeven opdracht de bevoegdheid verleent, die aansprakelijkheidsbeperking namens of mede namens de cliënt of cliënten te aanvaarden.

Declaratie
4.1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het tussen cliënt en de advocaat, die de opdracht uitvoert, overeen te komen honorarium op basis van een uurtarief verschuldigd, vermeerderd met voorschotten, kantoorkosten en omzetbelasting en vermeerderd met de honoraria en kosten van de voor of in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

4.2 In zaken die door Jaasma de Winter Advocaten worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, is de declaratie beperkt tot de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging beslissing alsmede op grond van voormeld wettelijk systeem voor rekening van de cliënt komen.

4.3 Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand, kunnen door de opdracht nemende advocaat verrichte werkzaamheden althans door en/of in opdracht van Jaasma de Winter Advocaten verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening worden gebracht.

4.4 Jaasma de Winter Advocaten is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot en de betaling van verschotten tussentijds in rekening te brengen. Een van een cliënt ontvangen voorschot wordt verrekend met het in het kader van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening te brengen totaalbedrag van de einddeclaratie, met dien verstande dat Jaasma de Winter Advocaten een dergelijk voorschot ook kan verrekenen met een tussen declaratie of tussen declaraties.

4.5 Jaasma de Winter Advocaten is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot in rekening te brengen en betaling daarvan te verlangen voordat met de uitvoering van de opdracht van de cliënt een aanvang wordt gemaakt. De cliënt aanvaardt dat in een dergelijk geval Jaasma de Winter Advocaten met de uitvoering van de opdracht zal kunnen wachten totdat het volledige bedrag van het voorschot is ontvangen.

Betaling van de declaratie
5.1 Elke cliënt dient een declaratie van Jaasma de Winter Advocaten veertien (14) dagen na factuurdatum aan Jaasma de Winter Advocaten te voldoen door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag op de factuur vermelde bank- of girorekening, onder vermelding van de advocaat op wiens naam de rekening staat en dat van het factuurnummer. Voor declaratie van voorschotten/verschotten geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Indien betaling dient plaats te vinden op een op de factuur vermelde bankrekening van een stichting beheer derden gelden, dienen de volledige naam van die stichting en het factuurnummer bij betaling te worden vermeld. Bij overschrijding van de genoemde termijn van dertig dagen is de cliënt automatisch en van rechtswege in verzuim en is de cliënt vanaf de datum van het verzuim tot en met de datum van de algehele voldoening van het bedrag aan de advocaat of aan de stichting beheer derden gelden aan wie of welk betaling diende te geschieden, over het niet betaalde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

5.2. Jaasma de Winter Advocaten is gerechtigd alle van derden, ten behoeve van een cliënt ontvangen gelden te verrekenen met declaraties op naam van de cliënt, waarvan het bedrag nog niet of nog niet volledig aan Jaasma de Winter Advocaten is betaald, behalve indien en voor zover verrekening op grond van de wet niet is toegestaan en voor zover het bij de ontvangen gelden gaat om gelden waarop volgens de wet beslag niet mogelijk is.

5.3. Indien Jaasma de Winter Advocaten tegen een cliënt, die in verzuim is, overgaat tot incasso – of invorderingsmaatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van die cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het alsdan te incasseren of in te vorderen bedrag, met een minimum van €40,00 per geval, met dien verstande dat Jaasma de Winter Advocaten gerechtigd is betaling door de cliënt van de werkelijke gemaakte incasso- of invorderingskosten te verlangen, wanneer deze kosten meer mochten bedragen dan de genoemde 15%.

Aansprakelijkheid
6.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend de Opdrachtnemer (de advocaat die de betreffende opdracht heeft aanvaard) daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die Opdrachtnemer beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Jaasma de Winter Advocaten c.q. de Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan zes maanden geldt echter een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen. De Opdrachtnemer is in afwijking van het voorgaande nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer.

6.2. Jaasma de Winter Advocaten is jegens cliënt(en) niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van of aan de zijde van derden, ongeacht of deze al dan niet door Jaasma de Winter Advocaten zijn ingeschakeld.

6.3 Iedere eigen aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in de Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

Geschillen
7.1. Op de rechtsverhouding tussen Jaasma de Winter Advocaten en haar cliënten is het Nederlandse recht van toepassing.

7.2. Geschillen tussen een cliënt en Jaasma de Winter Advocaten zullen, ongeacht nationaliteit, woon – en/of verblijfplaats of plaats van vestiging van de cliënt, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet of het tuchtrecht door Advocaten een andere rechtsgang dwingend voorschrijft, ongeacht de bevoegdheid van Jaasma de Winter Advocaten om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Geldigheid
8. In geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van een wettelijk voorschrift, een rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke regionale, nationale of supranationale autoriteit, instantie of van enige beroepsorganisatie, dan wel anderszins, zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden bedoeld in de vorige zin, doch wel geldig mocht zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Deponering algemene voorwaarden
9. Deze Algemene Voorwaarden zijn op iedere door Jaasma de Winter Advocaten aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 31/2011 en kunnen worden geraadpleegd op de website van Jaasma de Winter Advocaten: www.jaasmadewinter.nl